• تکنولوژی جداسازی ، سیستم های تغلیظ و آبگیری لجن تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • مبدل حرارتی صفحه ای
 • بازیابی روغن کارکرده
 • دستگاه تولید محلول پلی الکترولیت
 • بیوفیلتر
 • فیلتراسیون غشایی
 • پرس نواری جهت آبگیری لجن
 • خط تولید نوشیدنی های گازدار و بدون گاز
 • Separation Technology , Sludge Thickening & Dewatering For Water & Waste –Water Treatment Plants
 • Plate Heat Exchanger
 • Used Lube Oil Recovery
 • Polyelectrolyte Prepraation Unit
 • Bio Filter
 • MF(Membrane Filtration-UF6)
 • WinklePress (Belt Press) & Turbo Drain (Belt Thickener)
 • Beverage Production & Packaging Line