• تکنولوژی جداسازی ، سیستم های تغلیظ و آبگیری لجن تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • مبدل حرارتی صفحه ای
 • بازیابی روغن کارکرده
 • دستگاه تولید محلول پلی الکترولیت
 • بیوفیلتر
 • فیلتراسیون غشایی
 • پرس نواری جهت آبگیری لجن
 • خط تولید نوشیدنی های گازدار و بدون گاز
 • تکنولوژی جداسازی ، سیستم های تغلیظ و آبگیری لجن تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • مبدل حرارتی صفحه ای
 • بازیابی روغن کارکرده
 • دستگاه تولید محلول پلی الکترولیت
 • بیو فیلتر
 • فیلتراسیون غشایی
 • پرس نواری جهت آبگیری لجن
 • خط تولید نوشیدنی های گازدار و بدون گاز